Προσλήψεις 199 ατόμων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Αιτήσεις από 11 μέχρι 20 Οκτωβρίου
 
 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 

   Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα (199) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τους εξής: 

– 164 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
– 22 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
– 7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ)
– 6 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Τ.Θ 1093 
Τ.Κ 45000 Ιωάννινα. 
Τηλέφωνα για επικοινωνία: 26510-99548, 2651-99552,551-554.
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11.10.2017 έως 20.10.2017
 
 
 
 
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 688 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: