Νέα βόμβα από το ΣτΕ: Αναδρομικά σε γιατρούς από το 2002!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2002!

Συμβούλιο της Επικρατείας

Νέα βόμβα από το ΣτΕ: Αναδρομικά σε γιατρούς από το 2002!

Νέα βόμβα από το ΣτΕ: Αναδρομικά σε γιατρούς από το 2002!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη φορολόγηση επιδομάτων γιατρών του ΕΣΥ

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η φορολόγηση του επιδόματος δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης καθώς και συμμετοχής σε σεμινάρια γιατρών του ΕΣΥ.

Κατόπιν αυτού, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει στους γιατρούς συγκεκριμένα ποσά τα οποία είχαν , αντισυνταγματικώς , φορολογηθεί από το 2002 και μετά.

Επισημαίνεται ότι ανάλογη απόφαση εκδόθηκε προσφάτως από την Ολομέλεια και για τους πανεπιστημιακούς, καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η φορολόγηση των επιδομάτων δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, αλλά και για το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).

Ως προς τους γιατρούς του ΕΣΥ η Ολομέλεια στην υπ’ αριθμόν 2306/2014 απόφασή της έκρινε ότι τα  εν λόγω επιδόματα δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού, δηλαδή εισόδημα και συνεπώς δεν φορολογούνται.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ειδικότερα η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφερει τα εξής: «Η πάγια μηναία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε σεμινάρια χορηγείται στους γιατρούς του ΕΣΥ για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται για την δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για την συμμετοχή σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια, οι οποίες, κατά τα κοινώς γνωστά, είναι απαραίτητες για την μελέτη και την διαρκή επιστημονική ενημέρωση αυτών, ούτως ώστε με την αρτιότερη επιστημονικά άσκηση των καθηκόντων τους, να επιτυγχάνεται η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της ασφαλούς περίθαλψης στον χώρο της υγείας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, προορίζεται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται οι ιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών, το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο και, συνεπώς, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν. 3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και την κάλυψη δαπανών για συμμετοχή σε σεμινάρια, δηλαδή παροχής μη έχουσας τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, είναι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα».

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 638 access attempts in the last 7 days.