Παρατείνεται η θητεία των επικουρικών γιατρών κατά 6 μήνες.

nosokomeiakoi-giatroi

07/08/2014

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου με τίτλο «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς…» παρατείνεται η θητεία των επικουρικών γιατρών κατά 6 μήνες.

Ο νόμος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη σε ΦΕΚ και η διατύπωση της διάταξης έχει ως εξής:

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Α) Στο άρθρο 54 του ν. 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 1.6.2014 ή λήγει εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) µήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκομείου.»

 

Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4238/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.»

 

Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής:

«Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.»

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τι αναφέρει το Άρθρο 54 του νόμου 4272/2014

Στην περίπτωση που η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται υποχρεωτικά μέχρι την κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται, για χρονικό διάστημα όμως που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

 

Δημήτρης Βαρνάβας

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.