Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Αθήνα 24 /11/2014
Αριθμ.Πρωτ.: Α2γ/Γ.Π 13471

 

ΠΡΟΣ: Ολες τις Δ.Υ.Πε της χώρας
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
αρμοδιότητας)
ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών ιατρών υπηρεσίας
υπαίθρου»
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας σχετικά με τη
συμμετοχή των ιατρών-μητέρων και ιατρών -εγκύων στο πρόγραμμα εφημεριών των
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ,σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ 176/1997( ΦΕΚ 150 Α), όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ 41/2003 ( ΦΕΚ 44 Α) νοείται:
α. Έγκυος εργαζόμενη: κάθε εργαζόμενη γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση
εγκυμοσύνης και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της
εφόσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου υπέρ της εγκύου
β. Λεχώνα εργαζόμενη: κάθε εργαζόμενη γυναίκα που διανύει το στάδιο μετά τον
τοκετό, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη
της για την κατάστασή της και εφόσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου
υπέρ της λεχώνας
γ. Γαλουχούσα εργαζόμενη :Κάθε εργαζόμενη γυναίκα που γαλουχεί για χρονικό
διάστημα μέχρι ένα έτος από τον τοκετό και έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη
της εφόσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού μέτρου υπέρ της γαλουχούσας
Στο άρθρο 7 του Π.Δ 176/97 ( ΦΕΚ 150 Α) ορίζεται ότι οι εργαζόμενες γυναίκες κατά
την έννοια του άρθρου 2 με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα
μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό
που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους υγείας που αφορούν
την ασφάλεια και την υγεία τους. Στην περίπτωση δε που η μετακίνηση αυτή είναι
τεχνικά ή /και αντικειμενικά αδύνατη απαλλάσσονται από την εργασία.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των
προαναφερομένων διατάξεων με δεδομένη την ανάγκη για βελτίωση της ασφάλειας
και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων ,λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου
έτους ζωής του βρέφους τους και εφόσον έχουν δηλώσει την κατάστασή τους στην
υπηρεσία τους.

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα εφημεριών, εφόσον το δηλώσουν στην υπηρεσία τους με υπεύθυνη
δήλωση.

Τέλος, κατά τον καθορισμό του προγράμματος εφημεριών να παρέχεται η μέγιστη
δυνατή διευκόλυνση για μητέρες-ιατρούς με παιδιά έως τεσσάρων (4) ετών, εκτός
εάν με υπεύθυνη δήλωση ζητήσουν να μην τύχουν αυτής της διευκόλυνσης.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

 
Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Προσωπικού Ν.Π
ΤμήμαΓ

 

Δείτε εδω την εγκύκλιο

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 514 access attempts in the last 7 days.