ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΟΜΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

mohss

 

 

Η επιτροπή του ΚΕΣΥ στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, του ΕΚΑΒ, καρδιολόγοι και νευροχειρουργός κατέληξαν στις κάτωθι αποφάσεις για τις διακοµιδές βαρέως πασχόντων και διασωληνωµένων ασθενών.

 

Για τις δια-νοσοκοµειακές διακοµιδές σε µεγάλα αστικά κέντρα που έχουν περισσότερα του ενός νοσοκομεία:

  1. Οι διακοµιδές διασωληνωµένων και γενικά των βαρέως πασχόντων ασθενών (πολυτραυµατίας, αιµοδυναµικά ασταθής ασθενής ή ασθενής µε επαπειλούµενο αεραγωγό και αερισµό) που αντιμετωπίσθηκαν στο ΤΕΠ ή και το χειρουργείο και δεν νοσηλεύονται σε κάποιο νοσηλευτικό τµήµα, πραγματοποιούνται από αναισθησιολόγο, εντατικολόγο ή επειγοντολόγο (ο τελευταίος εφόσον υπάρχει). Στην διακοµιδή του ασθενούς συµµετέχει ένας εκ των εφηµερευόντων γενικών χειρουργών, αν ο ασθενής είναι τραυµατίας, ενώ αν είναι παθολογικός ασθενής συμμετέχει καρδιολόγος ή παθολόγος ή νευρολόγος αναλόγως της βασικής αιτίας για την οποία παραπέμπεται σε άλλο νοσοκομείο.
  2. Απαραίτητα πριν την αποχώρηση του ασθενούς από το νοσοκοµείο, πρέπει να έχει παραδοθεί συγκεκριµένο, αναλυτικό, πρωτόκολλο παράδοσης/ παραλαβής, το ιστορικό του ασθενούς, πλήρης αναγραφή των εργαστηριακών και λοιπόν εξετάσεων του ασθενούς, αντίγραφο του διαγράµµατος αναισθησίας και πρακτικού επεµβάσεως (αν έχει υποβληθεί σε αναισθησία και επέµβαση).
  3. Αν ο προς διακοµιδή ασθενής, νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό τµήµα, εκτός του αναισθησιολόγου ή εντατικολόγου, συνοδεύεται από ένα εκ των εφηµερευόντων γιατρών της παραπέµπουσας κλινικής µε πλήρη ιατρικό φάκελο.
  4. Για την πραγµατοποίηση των διακοµιδών των βαρέως ασθενών συνοδεία αναισθησιολόγου ή εντατικολόγου καταρτίζεται ξεχωριστή κοινή, καθηµερινή λίστα εφηµερευόντων γιατρών των παραπάνω ειδικοτήτων. Η λίστα εφηµερευόντων για διακοµιδές καταρτίζεται και υπογράφεται από κοινού από τους διευθυντές του Αναισθησιολογικού τµήµατος και ΜΕΘ και την επίβλεψη του ∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Για τις διακοµιδές ασθενών από ένα Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο σε ένα Περιφερειακό ή από µία Υγειονοµική Περιφέρεια σε άλλη:

  1. Να ισχύουν ότι και στην προηγούµενη περίπτωση. ∆ηλαδή η διακοµιδή θα πραγµατοποιείται από αναισθησιολόγο ή εντατικολόγο εφόσον είναι εφικτή η κατάρτιση κοινής λίστας εφηµερευόντων για διακοµιδές, διαφορετικά η διακοµιδή γίνεται από γιατρούς του ΕΚΑΒ
  2. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η µεταφορά βαρέως πάσχοντος ή διασωληνωµένου ασθενούς από άπειρο και ανειδίκευτο για αυτό το σκοπό γιατρό και µάλιστα από γιατρό που υπηρετεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.