ΦΕΚ: Συμπλήρωση της απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας


FEK

Συμπλήρωση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.3387/3−3−2015 (Α.Δ.Α.: ΩΡ90465ΦΥΟ−ΖΤ8, ΦΕΚ 408/Β ́/24−03−2015) απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας και τους λοιπούς φορείς που υπάγονται σε αυτό.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 621 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: