ΦΕΚ: Συμπλήρωση της απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας


FEK

Συμπλήρωση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.3387/3−3−2015 (Α.Δ.Α.: ΩΡ90465ΦΥΟ−ΖΤ8, ΦΕΚ 408/Β ́/24−03−2015) απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας και τους λοιπούς φορείς που υπάγονται σε αυτό.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 549 access attempts in the last 7 days.