Οι ελλέιψεις έφεραν την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ


Για 73 φαρμακευτικά προϊόντα
[08:59,16/07/2015]

Με την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, 73 φαρμακευτικών προϊόντων, για την προστασία της δημόσιας υγείας, προσπαθεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων, που διαπίστωσε κατά την διάρκεια των ελέγχων του στην αγορά.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει επιβολή κυρώσεων και σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά, κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Ο ΕΟΦ σημειώνει ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα, μετά από έγκρισή του για έκτακτη εισαγωγή, ή για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) ή φαρμακευτική εταιρεία, στο πλαίσιο της μόνιμης ή και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

Να τονιστεί ότι η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα, και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

 

http://www.patrastimes.gr/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 526 access attempts in the last 7 days.