Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» των γιατρών ΕΣΥ

 nomothesia

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» των γιατρών ΕΣΥ

Ως γνωστόν οι Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κάθε χρόνο δήλωση πόθεν έσχες.

 

Ανάλογη δήλωση έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές προμηθειών.
Μέχρι το 2014 οι δηλώσεις υποβάλλονταν στην «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Πέρσι υπήρξε νομοθετική αλλαγή στο θέμα των δηλώσεων πόθεν έσχες.

 

Με τα άρθρα 222-230 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» τροποποιήθηκε ο προγενέστερος ν.3213/2003.
Πλέον οι δηλώσεις υποβάλλονται σε Επιτροπή στην οποία προεδρεύει Αντιπρόεδρος της Βουλής και ταυτόχρονα με τη δήλωση πόθεν έσχες
συνυποβάλλεται δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Στις 23 Οκτωβρίου 2015, συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) για το έτος 2015 (χρήση 2014), μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015. (Δείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής εδώ).

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Με το άρθρο 229 του ν.4281/2014 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποβολή από τους υπόχρεους εκτός της ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και η υποβολή της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους, στην ίδια προθεσμία.
Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες του προηγούμενου της υποβολής οικονομικού έτους :

 

  • τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες

 

  • τη συμμετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων

 

  • οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων τους είτε ως  υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι -οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλαμβάνουν παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

 

  • τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης

 

  • για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ

 

  • οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.

ΠΟΙΝΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 227 του νόμου 4281/2014 προβλέπονται αυστηρές ποινές σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της δήλωσης πόθεν έσχες.

Συγκεκριμένα:
«Υπόχρεος σε δήλωση που παραλείπει να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ».

 

Έντυπα Πόθεν Έσχες

Έντυπα Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος Όροφος γρ. 414
10671 Αθήνα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Word-Doc-Icon
Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων Word-Doc-Icon

 

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας... Το Nucleus δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 1267 access attempts in the last 7 days.

%d