ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου

nomothesia

 

Δεν επιτρέπεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ή των ΑΕΙ να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναρτήθηκε ήδη στη σελίδα του.

Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση προέκυψε μετά από κατάθεση ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το εάν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011 είναι σύννομες οι ιατρικές πράξεις από μέλη ΔΕΠ, είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης, που πραγματοποιούνται σε χώρους ιδιωτικών κλινικών.

Στο υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρει το σκεπτικό της γνωμοδότησης, υπεβλήθησαν καταγγελίες κατά τις οποίες πανεπιστημιακοί γιατροί εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις και δέχονται ασθενείς σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2889/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4025/2011.

Σημειώνεται ότι και η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του υπ. Υγείας με τα αρ.Υ3β/ΓΠ/6393/3-2-2012, Υ3β/Γ/Ποικ.44048/8-4-2012 και Υ4ε/46640/9-5-2012 έγγραφα της έχει διατυπώσει την άποψη ότι απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά η θεραπευτικά εργαστήρια.

Η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνη επί του συγκεκριμένου ερωτήματος και αφορά σε όλους τους πανεπιστημιακούς γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιατρικά μηχανήματα εντός των ιδιωτικών φορέων.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 529 access attempts in the last 7 days.