ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών

mohaw

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση των νόμων 4351/2015 ( ΦΕΚ 164 Α) και 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α) και των Υπουργικών αποφάσεων Α2δ/Γ.Π οικ. 2969/14-1-2016 (ΦΕΚ 144 Β), Α2δ/Γ.Π.οικ. 9106/5-2-2016 (ΦΕΚ 314 Β) και Α2δ/Γ.Π οικ.42968/9-6-2016 ( ΦΕΚ 1776 Β), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε υποβολή ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας να πραγματοποιείται μόνον στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζεται νομοθετικά κάποιο θέμα αναφορικά με τους ειδικευόμενους ιατρούς:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών  (PDF)

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 211 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: