Αναστολή καθηκόντων γιατρού για “ύποπτες” συνταγές

 

 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τηλ. : 27210 46102/46190

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΕΜΠ. ΠΡΩΤ. 51/21.08.2017

 

ΘΕΜΑ : «Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Επικουρικού Ιατρού Ορθοπεδικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γεν. Νοσοκομείου Μεσσηνίας, κατοίκου Καλαμάτας.»

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έχοντας Υπόψη

 

 1. Το γεγονός ότι ο Ιατρός κ. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, υπηρετεί ως Επικουρικός Ιατρός Ορθοπεδικής στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
 1. Την αριθμ. ΓΕ 923Π/09.06.2016 Έκθεση Ελέγχου της Δ/νσης Υπηρεσίας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ).
 1. Το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 412/24.07.2017 εγγραφο 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 2. Το αριθμ. πρωτ. Οικ. ΓΕ ΕΜΠ 134/27.6.2017 εγγραφο του ΕΟΠΠΥ.
 1. Την αριθμ. 15/07.08.2017 (Θέμα – 28) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
 1. Την αριθμ. πρωτ. 15696/11.08.1017 έγγραφη απάντηση – απολογητικό υπόμνημα του Ιατρού Χριστόπουλου Κωνσταντίνου που δόθηκε μετά την με αριθμό πρωτ. 15507/09.08.2017 κλήση σε απολογία του Διοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας Γεωργίου Μπέζου.
 1. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω ιατρός κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 έως 22.3.2016 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) και στην Ορθοπεδική Κλινική αυτού, τελεσε τα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώματα και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ. ΓΕ 923Π/09.06.2016 Έκθεση Ελέγχου της Δ/νσης Υπηρεσίας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), διαπιστώθηκε ως προς την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων επιθεμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΠΥ ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εξέδωσε ηλεκτρονικά γνωματεύσεις σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση ιδίας φωτογραφίας έλκους, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από έναν ή και περισσότερους άλλους ιατρούς, σε διαφορετική γνωμάτευση ασφαλισμένους. Τα στοιχεία των γνωματεύσεων που εξεδωσε με τη χρήση της ιδίας φωτογραφίας είναι τα ακόλουθα:
 • Γνωμάτευση: 824999-20.11.2015, Ασθενής: Ο.Κ., ΑΜΚΑ 08043401218
 • Γνωμάτευση: 853436-30.11.2015, Ασθενής: Κ.Β, ΑΜΚΑ 15052603501
 • Γνωμάτευση: 1091599-4.2.2016, Ασθενής: Φ.Χ. ΑΜΚΑ 04063001491
 • Γνωμάτευση: 941403-22.12.2015, Ασθενής: Κ.Λ.,ΑΜΚΑ 23047404910

Οι ανωτέρω φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν με ψηφιακή μέθοδο και διαπιστώθηκε ότι είναι απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους.

 1. Ο ανωτέρω ιατρός απολογούμενος ομολόγησε τα κάτωθι:

« Σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για χορήγηση επιθεμάτων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που εξέδωσα ως θεράπων Ιατρός, για το χρονικό διάστημα από 1-07-2015 έως 16-02-2016 έχω να πω τα εξής:

Οι φωτογραφίες ελκών που λαμβάνονται από τους ασθενείς μεταφέρονται και αποθηκεύονται από εμένα σε κοινόχρηστο υπολογιστή του Νοσοκομείου που βρίσκεται στο γραφείο Ιατρών της Κλινικής μου ή στον υπολογιστή του Τακτικού Ορθοπεδικού Ιατρείου και χρησιμοποιούνται αργότερα για την έκδοση της έκαστης γνωμάτευσης.

Πιθανόν, εκ παραδρομής και δικού μου σφάλματος, χρησιμοποιήθηκε από το αρχείο του υπολογιστή η ίδια φωτογραφία σε διαφορετικούς ασφαλισμένους κατά την έκδοση των γνωματεύσεων καθώς και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους ίδιους υπολογιστές. Επιπλέον δεν υπάρχει τρόπος διασφάλισης του υπολογιστή από τους πολλαπλούς χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν.

Ως εκ τούτου σας δηλώνω υπεύθυνα ότι σε καμία περίπτωση δεν σκόπευα στο να εξαπατήσω ή να προκαλέσω αιτιωδώς βλάβη στον ΕΟΠΥΥ και απολογούμαι για τυχόν αναστάτωση την οποία προκάλεσα άθελά μου.»

 1. Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα: «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή. 2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του.»
 1. Το άρθρο 6 του νόμου 4325/2015 που αναφέρεται στα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτό τροποποίησε – αντικατέστησε το άρθρο 107 παρ. 1 του ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις διαταξεις των αρθρων των παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 2 του ΠΔ 121/2008 (ΦΕΚ Α 183), των άρθρων 5,13,14 και 20 του «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (Ν. 3418/2005 ΦΕΚ Α 287), των άρθρων 2 «ορθή συμπλήρωση συνταγής ή παραπεμπτικού, 9 και 21 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β 3054/18.11.2012) και των άρθρων 107 παρ. 1 Β του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4057/2012 και 4093/2012 και 13α, 14,16, 27, παρ. 1, 216α παρ. 1, 242 και 259 του Π.Κ.
 1. Τις διατάξεις:

α.Του  Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας Β.  . 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ

69/Α/56) καθώς τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την αρ. Υ4α/ΓΠ 68626/03 (ΦΕΚ 160/30.1.04 Τ.Δ) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Υγείας και Πρόνοιας.

β. Του ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Κυπαρισσίας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, σύμφωνα με την αρ. Υ4α/οικ. 123890/31-12- 2012 κοινή Υπουργική απόφαση Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 3499/Β΄/31-12-2012).

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 1. Το άρθρο 77 του N.2071/92, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2194/94 που αναφέρεται στα ειδικά πειθαρχικά αδικήματα ιατρών ΕΣΥ.
 1. Το νόμο 3418/2005 «κώδικας ιατρικής δεοντολογίας»
 2. Τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β 3054/18-11-20012)
 1. Την υπ’ αριθμ. Υ4Α/οικ 91432 απόφαση του Υπουργείου Υγείας : “καθορισμός αρμοδιοτήτων ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης” (ΦΕΚ 2012/09-09-2011 τ’ Β).

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

ΕΠΕΙΔΗ κατά του κ. Χριστόπουλου Κωνσταντίνου, Επικουρικού Ιατρού Ορθοπεδικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη διότι υπέπεσε στα κάτωθι πειθαρχικά αδικήματα:

α) παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 6 παρ. 1 σημείο β του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο 107 παρ. 1 στοιχείο β’ του Ν. 3528/2007) που εξειδικεύεται με την παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχεία α, β, γ και παρ. 3 του Π. . 121/2008 περί κανόνων συνταγογράφηση, των άρθρων 9 και 21 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β 3054/18-11-20012) και την παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 3 και 20 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

β) παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 σημείο γ του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο 107 παρ. 1 στοιχείο γ του Ν. 3528/2007 δηλαδή παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο (άρθρο 259 Π.Κ. και άρθρο 6 παρ. 1 σημείο γ του Ν. 4325/2015), όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

γ) απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου (Ν.4325/2015 άρθρο 6 παρ.1 σημείο δ)

δ) παράβαση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας (άρθρο 77 παρ. 1 στοιχείο δ του N.2071/1992, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2194/1994) σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 3 και 20 του Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

ε) της κατάθεσης, χρήσης, συμπερίληψης και διατήρησης στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. (Ν.4325/2015 άρθρο 6 παρ.1 σημείο λγ)

ΕΠΕΙΔΗ τα ανωτέρω πειθαρχικά αδικήματα μπορούν να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης και ταυτόχρονα υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.

ΕΠΕΙΔΗ Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα ορίζει: «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή. 2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του.» ΕΠΕΙΔΗ όπως διαπιστώθηκε ο κ. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος Επικουρικός Ιατρός Ορθοπεδικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 έως 22.3.2016 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) και στην Ορθοπεδική κλινική αυτού, τελεσε τα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώματα και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ. ΓΕ 923Π/09.06.2016 Έκθεση Ελέγχου της Δ/νσης Υπηρεσίας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)., διαπιστώθηκε ως προς την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων επιθεμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΠΥ ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εξεδωσε ηλεκτρονικά γνωματεύσεις σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση ιδίας φωτογραφίας έλκους, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από έναν ή και περισσότερους άλλους ιατρούς, σε διαφορετική γνωμάτευση ασφαλισμένους. Τα στοιχεία των γνωματεύσεων που εξεδωσε με τη χρήση της ιδίας φωτογραφίας είναι τα ακόλουθα:

 • Γνωμάτευση: 824999-20.11.2015, Ασθενής: Ο.Κ., ΑΜΚΑ 08043401218
 • Γνωμάτευση: 853436-30.11.2015, Ασθενής: Κ.Β, ΑΜΚΑ 15052603501
 • Γνωμάτευση: 1091599-4.2.2016, Ασθενής: Φ.Χ. ΑΜΚΑ 04063001491
 • Γνωμάτευση: 941403-22.12.2015, Ασθενής: Κ.Λ.,ΑΜΚΑ 23047404910

Οι ανωτέρω φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν με ψηφιακή μέθοδο και διαπιστώθηκε ότι είναι απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους.

ΕΠΕΙΔΗ Ο ανωτέρω ιατρός απολογούμενος ομολόγησε τα κάτωθι:

« Σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για χορήγηση επιθεμάτων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που εξέδωσα ως θεράπων Ιατρός, για το χρονικό διάστημα από 1-07-2015 έως 16-02-2016  έχω να πω τα εξής:

Οι      φωτογραφίες  ελκών  που  λαμβάνονται  από  τους  ασθενείς  μεταφέρονται  και αποθηκεύονται από εμένα σε κοινόχρηστο υπολογιστή του Νοσοκομείου που βρίσκεται στο γραφείο Ιατρών της Κλινικής μου ή στον υπολογιστή του Τακτικού Ορθοπεδικού Ιατρείου και χρησιμοποιούνται αργότερα για την έκδοση της έκαστης γνωμάτευσης.

Πιθανόν, εκ παραδρομής και δικού μου σφάλματος, χρησιμοποιήθηκε από το αρχείο του υπολογιστή η ίδια φωτογραφία σε διαφορετικούς ασφαλισμένους κατά την έκδοση των γνωματεύσεων καθώς και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους ίδιους υπολογιστές. Επιπλέον δεν υπάρχει τρόπος διασφάλισης του υπολογιστή από τους πολλαπλούς χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν.

Ως εκ τούτου σας δηλώνω υπεύθυνα ότι σε καμία περίπτωση δεν σκόπευα στο να εξαπατήσω ή να προκαλέσω αιτιωδώς βλάβη στον ΕΟΠΥΥ και απολογούμαι για τυχόν αναστάτωση την οποία προκάλεσα άθελά μου

ΕΠΕΙΔΗ από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι o πειθαρχικά εγκαλούμενος ιατρός κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα προέβη σε υποβολή αναληθών ιατρικών γνωματεύσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ γεγονός που συνδέεται αιτιωδώς με οικονομική βλάβη του ΕΟΠΥΥ.

ΕΠΕΙΔΗ α) συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος καθότι: ο Ιατρός εκ της θέσεώς του μπορεί να συνεχίσει να συνταγογραφεί παράνομα υποβάλλοντος τον ΕΟΠΥΥ σε περαιτέρω οικονομική ζημία, γεγονός πιθανό αφού στο παρελθόν επανειλημμένα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια προέβαινε στην παράνομη αυτή πρακτική β) τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία ασκήθηκε ήδη πειθαρχική δίωξη τιμωρούνται και με την ποινή της οριστικής παύσης γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την τέλεση των προαναφερθέντων ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία φέρονται ότι επέφεραν οικονομική ζημία στον ΕΟΠΥΥ. δ) υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος αφού στο παρελθόν επανειλημμένα ο ανωτέρω ιατρός κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια προέβαινε στην παράνομη ανωτέρω περιγραφείσα εκτενώς πρακτική.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Την αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Χριστόπουλου Κωνσταντίνου Επικουρικού Ιατρού Ορθοπεδικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γεώργιος Μπέζος

Πηγή: http://newsmessinia.blogspot.com/2017/08/blog-post_790.html

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 252 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: