Ανάκληση προκήρυξης αρχαιρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

 

Αριθ. Πρωτ.: 6977
Πάτρα: 26-9-2017

 

Θέμα: «Ανάκληση προκήρυξης αρχαιρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Πατρών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) «Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 1565/1939».

2. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 6819/19-9-2017 προκήρυξη αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2017.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4489 (ΦΕΚ 140/21-9-2017 τΑ΄) «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις» περί παράτασης της θητείας οργάνων διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων και Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τρία σε τέσσερα έτη.

4. Την από 25/9/2017 απόφαση του Διοικητικού Συλλόγου Πατρών περί ανάκλησης της υπ’ αρ. πρωτ.: 6819/19-9-2017 προκήρυξης αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

“Ανακαλούμε την υπ’ αρ. πρωτ.: 6819/19-9-2017 προκήρυξη αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που είχαν προγραμματισθεί για τις 29 & 30 Οκτωβρίου 2017 λόγω παράτασης της θητείας των οργάνων διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου από τρία σε τέσσερα έτη, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε και εκδόθηκε από την παρούσα Κυβέρνηση.”

 

 

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 589 access attempts in the last 7 days.