Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Παράνομη η «Λίστα Χειρουργείων»

Χειρουργικό τραπέζι

 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Παράνομη έκρινε την «Λίστα Χειρουργείων» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής έτους 2016, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε ότι η κατάρτιση της λίστας χειρουργείου και του πίνακα των διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων και η δημοσιοποίησή τους για τους σκοπούς της καταπολέμησης της αδιαφάνειας και των διακρίσεων στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι καταρχήν καθορισμένοι, σαφείς και νόμιμοι.

Ωστόσο, η Αρχή έκρινε ότι τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου του ασθενούς, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες που κατά το σχέδιο υπουργικής απόφασης καταχωρίζονται στη λίστα χειρουργείου και στον πίνακα των διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων, συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην υγεία του ενδιαφερόμενου προσώπου του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιοριστεί. Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι η ανάρτηση των προβλεπόμενων στο σχέδιο υπουργικής απόφασης πληροφοριών της λίστας χειρουργείου και του πίνακα των διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, η οποία αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν. 2472/1997 και συνεπώς δεν είναι νόμιμη.

Τέλος, η Αρχή πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου η ανάρτηση της λίστας χειρουργείου και του πίνακα των διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων να είναι νόμιμη και θεμιτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

Αναφορικά με θέματα Υγείας και Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, απασχόλησαν την Αρχή κυρίως οι ακόλουθες περιπτώσεις:

– Δικαίωμα πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα υγείας του. Η Αρχή ασχολήθηκε με αίτημα πατέρα ανήλικης, ο οποίος ζητούσε, μεταξύ άλλων, να λάβει από τα αρχεία ιδιώτη ψυχολόγου δεδομένα υγείας που αφορούν στον ίδιο και την ανήλικη κόρη του. Η Αρχή απάντησε ότι ο πατέρας έχει δικαίωμα να λάβει από το αρχείο της ψυχολόγου κάθε πληροφορία που αφορά στον ίδιο προσωπικά, καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που αφορά στην ανήλικη κόρη, υπογραμμίζοντας εν προκειμένω ότι ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια, αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα έχει δυνατότητα προσβάσεως στον ιατρικό φάκελο του ανήλικου τέκνου του, χωρίς να απαιτείται επιπλέον η συνδρομή στο πρόσωπό του συγκεκριμένου εννόμου συμφέροντος

– Στην Αρχή υποβλήθηκε ερώτημα από νοσηλευτικό ίδρυμα σχετικά με την ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης ασθενούς σε δεδομένα υγείας του, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται κατ΄ εξουσιοδότηση του ασθενούς. Η Αρχή απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης που ασκείται από το νομίμως εξουσιοδοτούμενο από το υποκείμενο των δεδομένων-ασθενή πρόσωπο, σημειώνοντας ότι η άρνηση χορήγησης αντιγράφων του ιατρικού φακέλου εκ μέρους του νοσηλευτικού ιδρύματος, αν στηρίζεται στην τυχόν έλλειψη πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να αιτιολογείται.

– Υποβλήθηκε επίσης ερώτημα από νοσηλευτικό ίδρυμα σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης δεδομένων υγείας ασθενούς στη διορισμένη από το Δικαστήριο προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια και η Αρχή απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα οφείλει να χορηγήσει τα αιτούμενα δεδομένα υγείας του ασθενούς σε αυτήν, σημειώνοντας ότι η απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου παρέσχε τη σχετική εξουσία στην προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια να λαμβάνει πιστοποιητικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του συμπαραστατέου, ασκώντας κατ’ ουσία το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν. 2472/1997 του τελευταίου.

– Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ζήτησε τη γνώμη της Αρχής σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης πληροφοριών σε γυναίκα-ασθενή σχετικά με το ιστορικό των προσπαθειών της εξωσωματικής γονιμοποίησης (αριθμός και προέλευση γεννητικού υλικού) που πραγματοποίησε σε αυτήν και η Αρχή απάντησε ότι η Μονάδα οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης της γυναίκας-ασθενούς σε πληροφορίες που την αφορούν άμεσα και προσωπικά.

Αγωγές αποζημίωσης λόγω ιατρικού σφάλματος

Από νοσηλευτικά ιδρύματα διαβάσθηκαν στην Αρχή αιτήματα ιατρών, οι οποίοι ζητούσαν να λάβουν αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ασθενούς τους, προκειμένου να αντικρούσουν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων αγωγές αποζημίωσης, λόγω βλάβης της υγείας, εξαιτίας ιατρικής αμέλειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις υποθέσεις αυτές οι εναγόμενοι ιατροί ζητούσαν να λάβουν γνώση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς από επιγενόμενη νοσηλεία του σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα και η Αρχή παρέσχε τις αιτούμενες άδειες, με την αιτιολογία ότι οι αιτούμενες πληροφορίες τυγχάνουν καταρχήν πρόσφορες για την έρευνα από το Δικαστήριο και την απόδειξη του ισχυρισμού των εναγομένων ιατρών περί μη ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της βλάβης του ασθενούς και των χειρισμών του ιατρού.

Ακόμα, η Αρχή παρέσχε την άδεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα να χορηγήσει σε ασφαλιστική εταιρεία αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ασθενούς, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει προς αντίκρουση της προσεπικλήσεως- παρεμπίπτουσας αγωγής που έχει ασκήσει το νοσηλευτικό ίδρυμα κατ’ αυτής, με αίτημα να υποχρεωθεί η ασφαλιστική, στην περίπτωση που ευδοκιμήσει η αγωγή αποζημίωσης του ασθενούς κατά του νοσηλευτικού ιδρύματος και των ιατρών λόγω ιατρικού σφάλματος, να καταβάλει σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση ασφάλισης για αστική ευθύνη, το ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε εκτέλεση της αποφάσεως που θα εκδοθεί.

Επιπλέον, η Αρχή παρέσχε την άδεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα να χορηγήσει σε τρίτο νοσηλευτικό ίδρυμα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ασθενούς, προκειμένου το τελευταίο να αντικρούσει την αγωγή αποζημίωσης που έχει ασκήσει σε βάρος του ο ασθενής.

Τέλος, η Αρχή παρέσχε την άδεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα να χορηγήσει αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του ασθενούς στους καθολικούς διαδόχους του αποβιώσαντος θεράποντος ιατρού, προκειμένου οι τελευταίοι να αντικρούσουν την αγωγή αποζημίωσης που έχει ασκήσει ο ασθενής σε βάρος τους λόγω ιατρικού σφάλματος του αποβιώσαντος θεράποντος ιατρού.

Πηγή:  www.healthview.gr

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 524 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: