Πρόσληψη 45 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα του Νομού Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

45 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστριών- Καθαριστών)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Ελένης Μπάνου και Ευαγγελίας Παπαγεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2431350725-635).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Τρικάλων
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 7

 

 

ΠΗΓΗ: http://www.e-dimosio.gr/

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 238 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: