Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/12/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π. οικ.593
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 – 19
104 33, ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161321
FAX : 2105231305
Ε-mail : papachristoue@moh.gov.gr
syllogika@moh.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982, «Σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας» (Α’ 105), η οποία επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994,
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (Α’ 34) όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2519/1997, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α’ 165).
2. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
5. Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/89772/07-12-2016 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 685).
6. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-01-2017 Απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 94/Β’/23-01-2017, ΑΔΑ:6ΠΓΤ465ΦΥΟ-
ΣΨΕ) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.40077/26-05-2017 Απόφαση
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1883/Β/30-05-2017, ΑΔΑ:ΩΠΑΕ465ΦΥΟ-ΓΣΘ), και
τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ:. Α1β/Γ.Π.οικ. 65091/25-08-2017 (ΦΕΚ 2993/Β’/31-
08-2017, ΑΔΑ: 6ΓΝ0465ΦΥΟ-Ε3Η) και Α1β/Γ.Π.οικ.88162/28-11-2017, ΦΕΚ
4234/Β/4/12/2017 ΑΔΑ:Ω0Ε8465ΦΥΟ-YMP) Αποφάσεις.
7. Το με αριθ. πρωτ. ΚΕΣΥ (β) Δ.Υ./09-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής και
Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής
και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με το οποίο
διαβιβάστηκε η με αριθ. 4938/09-08-2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Κε.Σ.Υ.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΚΕΣΥ (β) /Δ.Υ./09-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής και
Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής
και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με το οποίο
διαβιβάστηκε η με αριθ. 4938/09-08-2017(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτείται Επιτροπή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας
(Κε.Σ.Υ.) και ως μέλη αυτής, χωρίς αναπληρωτές, ορίζονται οι κάτωθι:

1. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστήμιου Αθηνών στο
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
2. ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
3. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Γ.Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
4. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Διευθυντής Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΆΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».
5. ΣΦΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Λαμίας.
6. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Αθηνών στο
«ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
7. ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΗΛΙΤΣΑ, Συντονίστρια Διευθύντρια Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
(Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
8. ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, Διευθύντρια Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»(Γ.Ν.Θ. ”- Νοσοκομείο
αφροδίσιων και δερματικών νόσων Θεσσαλονίκης.
9. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συντονιστής Διευθυντής Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Δ.Π.Θ. στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Έβρου.(Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης-Γ.Ν.Διδυμοτείχου)
11. ΜΑΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ στο Γ.Ν.Θ. “ Παπαγεωργίου».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Έργο της Επιτροπής είναι :

1. Η εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης ιατρών στις Μ.Ε.Θ.
2. Η εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης νοσηλευτριών στις Μ.Ε.Θ.
3. Η οργάνωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
4. Η γνωμοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ. επί της σκοπιμότητας
ιδρύσεως, λειτουργίας και χωροταξικής κατανομής των Μ.Ε.Θ. καθώς και επί
παντός ερωτήματος σχετιζομένου με το σκοπό της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να επισκέπτονται τις υπάρχουσες μονάδες της χώρας για
ακριβή ενημέρωση τους στην υποδομή και ανάπτυξή τους.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλος της Διεύθυνσης
Επιστημονικής Τεκμηρίωσης , Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας με αναπληρωτή τον ΜΠΛΟΥΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,ομοίως.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής, αρχόμενη από την υπογραφή της
παρούσας Απόφασης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και
Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας).

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8
Τ.Κ. 10433, ΑΘΗΝΑ

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Οργάνωσης
Κεντρικής Υπηρεσίας και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων (6)
-Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας (2) για την ενημέρωση του προσωπικού
μητρώου των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Υγείας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής
Υποστήριξης

 

Το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 226 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: