Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β’ 3888) KYA

”…Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες θέσεις.”

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασηςμε θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει

 

… Aποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 02.12.2016 (Β’ 3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει, στα ακόλουθα σημεία, ως εξής:

Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με την περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση για την κατηγορία ΔΕ των πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την κατηγορία ΔΕ των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας».

Β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 02.12.2016 (Β’ 3888) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018

 

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 229 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: