ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Καθορισμός ανώτατου αριθμού μετακινήσεων εκτός έδρας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
Ν.4336/14.8.15 (ΦΕΚ) 94/15) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – κύρωση του σχεδίου
Σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/α΄/22.4.2005)
. Το με αρ. 21 2017 (ΦΕΚ 148 9.10.2017) Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
. Το Π.Δ. 73/15 (ΦΕΚ 11621/15) Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
5. Την με αρ. πρωτ.Υ25/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144 β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη».
. Την αρ. Υ29 (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
. To γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. και των αποκεντρωμένων
μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, το ύψος της οποίας δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, καθόσον τόσο ο αριθμός των υπαλλήλων που θα
κινηθεί εκτός έδρας, όσο και ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός έδρας δεν
μπορεί να καθοριστεί
2
Η δαπάνη για την μετακίνηση των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. θα καλύπτεται από
τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους από
τους ΚΑΕ 711 «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό
υπαλλήλων»,
ΚΑΕ 721 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο
εσωτερικό υπαλλήλων»
Η δαπάνη για τα επόμενα έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα
προβλέπονται κάθε φορά στον προυπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ.
. Την αρ. ΑΠ.Β2α/οικ.84273/8.11.2016 βεβαίωση και το από 24.7.2017
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου μας.
Τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ. και των αποκεντρωμένων
μονάδων τους, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών για τις μετακινήσεις εκτός
έδρας κατ΄έτος για εκτέλεση υπηρεσίας των τακτικών δημοσίων υπάλληλων των
Ν.Π.Δ.Δ. και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, όταν και όπου προκύπτουν ανάγκες αντιμετώπισης θεμάτων που
άπτονται της αρμοδιότητάς τους, με διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή και
με δικαίωμα αποζημίωσης για όσους υπαλλήλους δικαιούνται, ως εξής

α. Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υ.ΠΕ. και των Νοσοκομείων μέχρι
εξήντα ημέρες το χρόνο

β. Ιατρικό προσωπικό πάσης φύσεως, ιατροί του Ε.Σ.Υ., ιατροί Ειδικευόμενοι,
ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου, ιατροί Επικουρικοί, μέχρι εξήντα ημέρες το χρόνο

γ. Νοσηλευτικό Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΔΑΧ μέχρι εξήντα ημέρες το χρόνο

δ. Παραϊατρικό Προσωπικό και λοιπό Προσωπικό κατηγορίες, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και
ΙΔΑΧ, μέχρι σαράντα ημέρες το χρόνο

ε. Οδηγοί ΔΕ και ΙΔΑΧ, μέχρι εξήντα ημέρες το χρόνο

στ. Προσωπικό ΥΕ κατηγορίας και ΙΔΑΧ, μέχρι σαράντα ημέρες το χρόνο

2. Σε περίπτωση που επιβάλλεται η κίνηση υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας
εκτός έδρας καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω καθοριζόμενων ημερών θα ζητείται
έγκαιρα έγκριση προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  Π. ΠΟΛΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΞΑΝΘΟΣ

 

 

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονομικών
Τ.κ.
.Εθνικό Τυπογραφείο
τ.κ. 10432
( για δημοσίευση της Απόφασης)
Εσωτερική Διανομή
1.Γγαφ. Υπουργού
.Γραφ. Αν. Υπουργού
3.Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμ. Β΄

 

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΚΥΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 226 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: