Δελτίο Τύπου Μιχαήλ Μιχαήλ για την Απόφαση του ΣτΕ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 55, Τ.Κ. 11475 -ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΖΑΜΠΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, Τ.Κ. 546 27 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα ΜΜΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δηµοσιεύθηκε σήµερα η υπ? αριθ. 431/26-2-2018 Απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε µε τη διαδικασία της πρότυπης δίκης κατόπιν πράξεως της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010:

– Ε π ι λ ύ ε τ α ι  τ ο  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  ζ ή τ η µ α  τ η ς συνταγµατικότητας (και δη της προσβολής των άρθρων 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106 του Συντάγµατος) και της συµφωνίας µε το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύµφωνο του Ο.Η.Ε. για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα, των διατάξεων του ν. 4093/2012 µε τις οποίες επήλθαν σηµαντικότατες περικοπές των αποδοχών των Ιατρών Ε.Σ.Υ.

– Κηρύσσεται η αντισυνταγµατικότητα των επίµαχων περικοπών του µισθολογίου των ιατρών Ε.Σ.Υ.

– Γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 προσφυγή της «Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών Αθηνών – Πειραιώς» και λοιπών προσφευγόντων κατά των περικοπών του ν. 4093/2012 στο µισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και ακυρώνονται οι µισθοδοτικές καταστάσεις µε τις οποίες καταβλήθηκαν οι µειωµένες αποδοχές.

Πρόκειται για απόφαση «σταθµό», η οποία σε συνέχεια της υπ? αριθ. 7412/2015 αποφάσεως της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αντίστοιχες περικοπές των συντάξεων, αποκαθιστά το µισθολόγιο των ιατρών Ε.Σ.Υ. των δηµοσίων νοσοκοµείων της χώρας.-

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των προσφευγόντων
Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ        Παναγιώτης Στ. Ζαµπίτης

 

 

Μισθολογικά
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 610 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: