ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Για τους γιατρούς του ΕΣΥ

 

Γιατροί

 

Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τον τίτλο «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ» σχετικά με την κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών για την κατάληψη θέσης ιατρού ΕΣΥ, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Χρήστος Μαντάς.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1397/1983 (Α΄143), οι ιατροί, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού -οποιουδήποτε βαθμού- στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να μην υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια και συγκεκριμένα την ηλικία των πενήντα ετών για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, των πενήντα πέντε ετών για το βαθμό του Επιμελητή Α΄ και των εξήντα ετών για το βαθμό του Διευθυντή.

Όμως, ο ηλικιακός αυτός περιορισμός, αποτελεί δυσμενή μεταχείριση κατηγορίας ιατρών συνδεόμενη με την ηλικία τους και κατά συνέπεια παραβιάζει την Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000. Με την προτεινόμενη τροπολογία–προσθήκη, αίρεται η παραπάνω δυσμενής ηλικιακή μεταχείριση των ιατρών.

Ειδικότερα: με την παρ. 1 της τροπολογίας-προσθήκης αντικαθίσταται το άρθρο 26 του ν.1397/1983, καταργούμενων των ηλικιακών περιορισμών για την κατάληψη θέσης ιατρού ΕΣΥ που αυτό θέτει με την ισχύουσα μορφή του, και με την παρ. 2 καταργείται η περίπτωση δ΄ του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α΄65), που απαιτεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη και για τον πρώτο διορισμό σε οποιαδήποτε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ την πλήρωση των προαναφερόμενων ηλικιακών ορίων.

 

ΠΗΓΗ:  www.healthdaily.gr

 

 

Νομοθεσία
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 437 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: