ΥΔΜ & ΗΔ: Δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας μετά από πολύμηνη απουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ / Φ.51 / 745 / 33500

Πληροφορίες : Ευαγγελία Κατσώνη
Τηλέφωνο : 213- 1313335
Fax : 213 – 1313389
Email: katsoni@ydmed.gov.gr

 

 

Προς:
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Βασ. Σοφίας 76
115 28, Αθήνα
Ταχυδρ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
10674 Αθήνα

 

 

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας.

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 11584/10.12.2013 εγγράφου σας, σάς πληροφορούμε τα εξής:

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/14346/29-5-2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ’ όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό εφόσον δεν έχει εργαστεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Εάν ωστόσο ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία, μετά από πολύμηνη απουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών, εντός του ημερολογιακού έτους, δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό, υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες όσες οι εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, όποτε η υπηρεσία αφού εκτιμήσει και τις υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας. Εξυπακούεται ότι η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας λόγω υπηρεσιακών αναγκών συνεπάγεται τη μεταφορά της στο επόμενο έτος.

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης

Γ. Σπηλιωτόπουλος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας
Του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ελένη Σαρρή

 

 

Το έγγραφο σε μορφή PDF:

 

Εργασιακά
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 476 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: