Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και υποβολής υποψηφιοτήτων

 

Θέμα: Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης
θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και υποβολής υποψηφιοτήτων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Γ4α/ΓΠ οικ. 20585/9-3-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΖ) σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Με τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του ν. 4528/2018 (50Α) αντικαταστάθηκε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του ν. 1397/1983 (Α΄143) και δεν ορίζεται πλέον όριο ηλικίας για την πρόσληψη ιατρών σε θέσεις του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Συνεπώς στις προκηρύξεις που θα εκδίδονται στο εξής δεν θα πρέπει να
γίνεται αναφορά σε όριο ηλικίας.

Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ εξακολουθεί να απαιτείται ως τυπικό προσόν η κατοχή του τίτλου ειδικότητας ή χρόνος άσκησης στην ειδικότητα και συγκεκριμένα: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.»

2. Η προθεσμία έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας περί έγκρισης προκήρυξης και η προθεσμία αυτή πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στην απόφαση προκήρυξης που εκδίδεται από τα νοσοκομεία ή τις Δ.Υ.Πε.

Επίσης, στο κείμενο της προκήρυξης πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.
Επίσης, στην προκήρυξη πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13273/2018 (Β΄621/23-2- 2018, ΑΔΑ:ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ) απόφασης.

3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, επί του κλειστού φακέλου. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων οι παραπάνω κλειστοί φάκελοι διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ στην αρμόδια Γραμματεία του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής.

4. Υπενθυμίζουμε ότι στα άρθρα 2 έως και 4 της υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/2018 (Β΄116/23-1-2018, ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, μοριοδότησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων και της δομημένης συνέντευξης και τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Όλες οι ΔΥΠΕ και τα Νοσοκομεία της χώρας
Ε.Κ.Α.Β.
ΝΙΜΤΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
4. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

 

 

Νομοθεσία
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 229 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: