Τα 13 μέλη της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

 

 

Συνολικά 13 μέλη περιλαμβάνονται στην Επιτροπή που συγκροτείται από το ΚΕΣΥ για τον εποπτικό και επιστημονικό έλεγχο των εκδηλώσεων των Οργανωτών, με γνώμονα το επιστημονικό τους περιεχόμενο, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, τη δυναμική και το ενδιαφέρον των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων, το εύρος, την πρωτοτυπία και γενικά την ποιότητα των κατατεθειμένων προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Νομοθετική ρύθμιση για την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, τις ιατρικές επιστημονικές εταιρίες και άλλες διατάξεις» που προωθεί το υπουργείο Υγείας, η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΣΙΕ) θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

• Πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε πρόεδρος του ΚΕΣΥ, με τον αναπληρωτή του.

• Έξι από τα λοιπά μέλη είναι ιατροί, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται με απόφαση της ολομέλειας. Υποχρεωτικά, ένα από αυτά τα μέλη είναι ο αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ και ένα υποχρεωτικά εκπρόσωπος του ΠΙΣ στο ΚΕΣΥ, με τον αναπληρωτή του.

• Ένα μέλος ορίζεται από τον ΕΟΦ με τον αναπληρωτή του.

• Ένα μέλος ορίζεται από τον ΣΦΕΕ με τον αναπληρωτή του.

• Ένα από την ΠΕΦ με τον αναπληρωτή του.

• Ένα μέλος ορίζεται από τον ΣΕΙΒ με τον αναπληρωτή του.

• Τα άλλα δύο μέλη εναλλάσσονται και είναι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κάθε ΕΙΚ, που τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της αφορούν.

Η θητεία της ΕΣΙΕ είναι τριετής.

 

www.healthpharma.gr

Ιατρική Εκπαίδευση
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 613 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: