Ψηφίστηκαν στη Βουλή ρυθμίσεις που αφορούν στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων

Εκλογές

 

Ψηφίστηκαν στη Βουλή ρυθμίσεις που αφορούν στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες των Ιατρικών Συλλόγων

Η ψήφιση έγινε το βράδυ της Πέμπτης, το ψηφισθέν νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής (κλικ εδώ) και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ εντός της εβδομάδας.

Οι δύο ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν μετά από επείγον αίτημα του ΠΙΣ προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκλογικές διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Οκτωβρίου είναι οι εξής:

Α) Της εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος που υποδεικνύεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής, αντί του εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας που προβλέπονταν στο άρθρο 306 του νόμου 4512/18 περί Ιατρικών Συλλόγων. Η αλλαγή αυτή έγινε προκειμένου να προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής πρόσωπο έμπειρο στις νομικές διαδικασίες, ώστε να επιλύονται άμεσα ζητήματα ενστάσεων και να ελαχιστοποιηθούν οι προσφυγές που καθυστερούν την έκδοση αποτελεσμάτων. Εξάλλου αυτή η διαδικασία ακολουθείται πλέον σε όλα τα Επιμελητήρια βάσει του νόμου 4446/16.

Πρέπει επομένως οι Ιατρικοί Σύλλογοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Δικηγορικό Σύλλογο και να ανακαλέσουν το αίτημα που είχαν υποβάλλει στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια. Ο ΠΙΣ θα στείλει τη Δευτέρα έγγραφο σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους ενημερώνοντας για τη ρύθμιση.

Β) Η ανάρτηση του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου θα γίνεται τουλάχιστον 8 ημέρες πριν τις εκλογές, διορθώνοντας την αντικρουόμενη διατύπωση των 8 ή 15 ημερών που ανέφερε ο νόμος 4512/18 στα άρθρα 304 και 306.

 

Δείτε στη συνέχεια το κείμενο των διατάξεων όπως ψηφίστηκαν:

Άρθρο τέταρτο

1.α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 304 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής:

«Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµέρα των αρχαιρεσιών, κατάλογος των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε µέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη αίτηση µέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννοµο συµφέρον.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«3. Η εκλογή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισµού, γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιµασία χώρων, καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αρµόδια είναι τριµελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν (1) δικηγόρο, µε επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) µέλη, µη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, µε κλήρωση από τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συµβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισµού.

Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή ενεργείται κατά τµήµατα, συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και από τέσσερα (4) µέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Οι εφορευτικές επιτροπές των τµηµάτων συγκροτούνται από τρεις (3) ιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται, µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς, από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου µε κλήρωση από τα µη υποψήφια µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου.

Ζητήµατα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών κρίνονται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.»

2. Η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συµβουλίων, των Πειθαρχικών Συµβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιανουάριου 2019. Το ίδιο ισχύει και για την τρέχουσα θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία (Ε.Ο.Ο.)

 

 Ψηφίστηκαν στη Βουλή ρυθμίσεις που αφορούν στις εκλογικές διαδικασίες των Ιατρικών Συλλόγων

Ψηφίστηκαν στη Βουλή ρυθμίσεις που αφορούν στις εκλογικές διαδικασίες των Ιατρικών Συλλόγων

ΠΗΓΗ

Ιατρικοί Σύλλογοι

Εκλογές Ιατρικών Συλλόγων

Ψηφίστηκαν στη Βουλή ρυθμίσεις που αφορούν στις εκλογικές διαδικασίες των Ιατρικών Συλλόγων. Η ψήφιση έγινε το βράδυ της Πέμπτης, το ψηφισθέν νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 612 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: