ΦΕΚ: Ν.4578/18 – ρύθμιση για τους υπηρετούντες με παράταση επικουρικούς γιατρούς

ΦΕΚ_λογότυπο

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4578/18, ο οποίος περιλαμβάνει στο άρθρο 38  ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους υπηρετούντες με παράταση επικουρικούς γιατρούς να εγγραφούν εκ νέου στους καταλόγους επικουρικών των ΥΠΕ πριν λήξει η θητεία τους.

 

Άρθρο 38
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Οκτωβρίου 2018.»

2. Στην παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «έτους 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έτους 2018», β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς της ρύθμισης αυτής παρατείνεται από τη λήξη της έως 30.6.2019.».

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα.
Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του. Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και

α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα / Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,

β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και

δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145).

Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του παραπάνω νόμου νομιμοποιούνται μέχρι 31/10/18 δαπάνες Νοσοκομείων προκειμένου να αποζημιωθούν προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών.
  • Με το άρθρο 16 ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ
  • Τέλος με την παραγ. 6 του άρθρου 5 μειώνεται η εισφορά για τον κλάδο Πρόνοιας για τους έμμισθους γιατρούς του τ. ΕΤΑΑ. Για το ζήτημα θα εκδοθεί υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής.

 

ΠΗΓΗ Δημ. Βαρνάβας (ygeianet.gr)

 

Το πλήρες κείμενο το ΦΕΚ

Λήψη PDF

 

Ν.4578/18 - Επικουρικοί ιατροί

Ν.4578/18 - Επικουρικοί ιατροί

Στο άρθρο 38  ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους υπηρετούντες με παράταση επικουρικούς γιατρούς να εγγραφούν εκ νέου στους καταλόγους επικουρικών των ΥΠΕ πριν λήξει η θητεία τους.

Sending
User Review
4.5 (2 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 310 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: