Εγκύκλιος: Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Αθήνα, 4 /2 /2019
Αρ.Πρωτ. Γ4β/Γ.Π.3963
Σχετ.: 3648, 78669/18,
13401/18

 

Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικό (ιατρικό και λοιπό) και στο προσωπικό των Τ.Ομ.Υ.

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικούς ιατρούς, λοιπό επικουρικό προσωπικό και προσωπικό που υπηρετεί σε Τ.Ομ.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι επικουρικοί ιατροί, το λοιπό επικουρικό προσωπικό και το σύνολο του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις Τ.Ομ.Υ., κατά το χρόνο απασχόλησής τους είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση η΄ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. Ν 3580/2007 όπως ισχύει, στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο του ν.4542/2018 (Α’ 95) και στην παρ. 5 του Ν 4461/2017 όπως ισχύει, αντίστοιχα και δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης οποιουδήποτε άλλου έργου πλην αυτού για το οποίο έχουν προσληφθεί δεδομένου ότι οι ως ειδικές διατάξεις κατισχύουν κάθε άλλης γενικής διάταξης.

Άλλωστε και στις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των φορέων και ενδιαφερομένων, αναφέρεται ότι αυτοί προσλαμβάνονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μετά από τα παραπάνω, οι φορείς που έχουν χορηγήσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε προσωπικό που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων αυτών.

ΤΟ πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Εγκύκλιος: Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικόΛήψη PDF

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος - Επικουρικοί

Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικούς ιατρούς, λοιπό επικουρικό προσωπικό και προσωπικό που υπηρετεί σε Τ.Ομ.Υ.

Sending
User Review
4 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 422 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: