Εγκύκλιος: Οδηγίες για εφαρμογή της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

 

ΦΕΚ

 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ΄αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» Κ.Υ.Α.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση της εν θέματι Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5489/Β΄/2018, Α.Δ.Α.:622Ε465ΦΥΟ-ΗΝΧ) διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Η προβλεπόμενη ειδική ετήσια άδεια χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, που απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που προβλέπονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., έως και ένα εξάμηνο μετά από την ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της άδειας (συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας), έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι δικαιούχοι της ειδικής είναι και:

α) οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων,

β) όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και

γ) οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 5. Γ2α (3)
6. Γ4

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ειδικές άδειες

Ειδικές άδειες

Κ.Υ.Α.: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ΄αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» 

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 399 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: