ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως Σύμβουλος της Πολιτείας

Επιτελεί ο ΠΙΣ το ρόλο του εν όψει των προαναγγελλόμενων νομικών και θεσμικών μεταβολών;

Αναστάσιος Βασιάδης: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως Σύμβουλος της Πολιτείας

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον αρχικό αυτό ορισμό ο ΠΙΣ εντάσσεται σε σύνθετο νομικό καθεστώς, που τεκμαίρεται διαχρονικά με ειδική νομοθεσία.

Τόσο τα κατά καιρούς νομοθετήματα που θέσπιζαν την υπόσταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων της περιφέρειας, όσο και ο ισχύων νόμος 4512/2018 άρθρο 271 παράγραφος 1, ορίζουν με σαφήνεια την ιδιότητα του ΠΙΣ ως «του ανώτατου θεσμικού οργάνου των ιατρών και ως συμβουλευτικού οργάνου της πολιτείας, για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης».

Στον ίδιο δε νόμο, (άρθρο 271 παράγραφος 2, εδάφιο α), ορίζεται επακριβώς ως σκοπός του ΠΙΣ «το να επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση των ζητημάτων υγείας, στην εξασφάλιση καλής ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού και διαφύλαξη και προαγωγή της δημόσιας υγείας με διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους».

Είναι εμφανής η πρόθεση του διαχρονικού νομοθέτη, να αναβιβάζει σε υψηλότερο επίπεδο πλησίον της εκάστοτε εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως θεσμοθετημένο Σύμβουλο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο νομοθέτης όντας έγκυρος γνώστης των πραγμάτων, υπενθυμίζει προς τις πολιτικές ηγεσίες ότι βασικό και αναντικατάστατο κύτταρο της εκάστοτε εφαρμοζόμενης πολιτικής υγείας, ήταν, είναι και παραμένει ο Ιατρός ως ειδικός επιστήμων, ως θεσμικός λειτουργός, ως υψηλού κύρους επαγγελματίας και ως αναντικατάστατος κοινωνικός παράγων.

Υπενθυμίζει ο διαχρονικός νομοθέτης εμμέσως πλην σαφώς προς τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας ότι, χωρίς την αποδοχή και χωρίς την ενεργό συμμετοχή του Ιατρού, καμιά πολιτική υγείας δεν μπορεί να επιτύχει.

Ακόμα και εάν επιβληθεί νομοθετικά και επιχειρηθεί να εφαρμοσθεί διοικητικά, αργά η γρήγορα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για την κοινωνία, το κοινωνικό κράτος και τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες.

Ο νομοθέτης επομένως ορίζει ως Σύμβουλο της πολιτείας τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που μέσω των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων συγκεντρώνει και κωδικοποιεί τις θέσεις των Ιατρών της χώρας, για ζητήματα που αφορούν την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση.

Εγείρεται ωστόσο μια καίρια επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητα του Συμβούλου εισηγητή προς την πολιτεία.

Προφανώς ως συμβουλή προς την πολιτεία δεν μπορεί να νοείται η προσωπική άποψη του εκάστοτε Προέδρου του ΠΙΣ για τα θέματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο άρθρο 284 παράγραφος 1 του νόμου 4512/2018, ορίζεται με απόλυτη σαφήνεια ότι «ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον ΠΙΣ, ενώπιον κάθε δικαστικής η Διοικητικής Αρχής». Σαφέστατα ως σύμβουλος της πολιτείας, ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συνολικά και όχι ο εκάστοτε Πρόεδρος, ούτε ακόμα το εκάστοτε Διοικητικό του Συμβούλιο στο οποίο ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Αρμοδιότητα του Προέδρου ως κατά νόμο εκπροσώπου του ΠΙΣ, είναι να μεταφέρει τις αποφάσεις της Ιατρικής Κοινότητας, όπως διαμορφώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων (άρθρο 301 παράγραφος 4 του νόμου 4512/2018), όπως ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση (άρθρο 277 του νόμου 4512/2018) και όπως εκτελούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 283 παράγραφος 4 του ιδίου νόμου).

Ο ίδιος νόμος (παράγραφος 2, εδάφιο α) ορίζει άλλωστε ότι, οι αποφάσεις της Ιατρικής Κοινότητας που θεσμικά και ουσιαστικά αποτελούν την επίσημη συμβουλή προς την πολιτεία, λαμβάνονται μετά από «διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους».

Κατόπιν τούτων είναι σαφές ότι, ενδεχόμενες διαφορετικές θέσεις που κατατίθεται ενώπιον της πολιτείας εκ μέρους του ΠΙΣ, πέραν των αποφάσεων που λήφθησαν στην πλέον πρόσφατη Γενική Συνέλευση, μετά την αναγκαία και κατά νόμο «ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας» με τους Ιατρικούς Συλλόγους, αποτελούν αυστηρά προσωπικές απόψεις και όχι τις απόψεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ως κατά νόμο Συμβούλου της πολιτείας.

Εν προκειμένω η παράθεση των προσωπικών απόψεων ως θέσεων του ΠΙΣ, αποτελούν συμπεριφορά εξαπάτησης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, από τον οποίο αποκρύπτονται οι πραγματικά επεξεργασμένες θέσεις των Ιατρών και των Ιατρικών Συλλόγων, που συνθέτουν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ως Σύμβουλο της πολιτείας.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, από πολλών ετών τηρούσαν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα από το γράμμα και την ουσία του νόμου για την διαμόρφωση των θέσεων της Ιατρικής Κοινότητας ενώπιον της πολιτείας.

Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, οι Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων αποφάσιζαν για τα τρέχοντα ζητήματα και οι ψηφισμένες θέσεις, μετά από εκτέλεση των αποφάσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια, υποβάλλονταν προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην Γενική Εισήγηση προς την Γ.Σ., μαζί με τις εισηγήσεις των αμιγώς Συνδικαλιστικών Ιατρικών Οργανώσεων, των Επιστημονικών Εταιριών, των Συνδικαλιστικών Παρατάξεων και ακόμα μεμονωμένων Ιατρών.

Έτσι η συνθετική εισήγηση του Δ.Σ. που εγκρίνονταν από την Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, εμπεριείχε τις θέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ως του ανώτατου θεσμικού εκπροσώπου των ιατρών και ως συμβούλου της πολιτείας, για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτές οι θέσεις ως αντιπροσωπευτικές της Ελληνικής Ιατρικής Κοινότητας, υποβάλλονταν προς τις Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, τύχαιναν έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις και υποβάλλονταν ως εισηγήσεις προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντασσόμενες στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες προς τα κράτη μέλη.

Το τελευταίο διάστημα ανακοινώνονται από τις πολιτικές ηγεσίες, σημαντικές επικείμενες πολιτικές μεταβολές ως προς την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση.

Πρόκειται ακριβώς για τα αντικείμενα όπου ο νομοθέτης αναθέτει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον ρόλο του επίσημου Συμβούλου της πολιτείας.

Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των Ιατρών της χώρας, επιτέλεσε μέχρι τώρα την αποστολή του ως συμβουλευτικού οργάνου, εν όψει των προαναγγελλόμενων νομικών και θεσμικών μεταβολών.

Η αλήθεια είναι ότι ΔΕΝ τον επιτέλεσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το γράμμα και την ουσία του νόμου και σύμφωνα με τις προσδοκίες της Ιατρικής Κοινότητας.

  • Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των αρμοδίων Υπουργών και συγκεκριμένων μελών του Δ.Σ. του ΠΙΣ, είχαν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα δίνοντας την δυνατότητα στα κυβερνητικά στελέχη να γνωστοποιήσουν τους πολιτικούς σχεδιασμούς τους.

 

  • Εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. κατατέθηκαν, σύμφωνα με τα δελτία τύπου, προσωπικές απόψεις.

 

  • Δεν μεταφέρθηκαν οι θέσεις του Ιατρικού Σώματος της χώρας, που προβλέπονται μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, καθόσον αυτές δεν εγένοντο.

 

  • Δεν κοινοποιήθηκαν καν οι σχετικές αποφάσεις της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ.

 

  • Επισημαίνεται ότι ακόμα και η πλέον πρόσφατη θεσμοθετημένη Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων με το Δ.Σ. του ΠΙΣ ως εσωτερικού εισηγητικού οργάνου, πραγματοποιήθηκε χωρίς να κοινοποιηθεί έγκαιρα η ημερήσια διάταξη στους Ιατρικούς Συλλόγους και χωρίς κατά συνέπεια να υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης των οργάνων τους, ώστε να υπάρξουν συλλογικές θέσεις, που θα μετέφεραν οι Πρόεδροι ως θεσμοθετημένα πρόσωπα.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κατά την οποία θα συζητηθούν όλα τα επίκαιρα θέματα και θα ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες θα αποτελούν και τις επίσημες θέσεις του ΠΙΣ, ως θεσμοθετημένου Συμβούλου της πολιτείας.

Το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικές με την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση, καθιστά επιτακτική την ταχεία σύγκλειση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να διαμορφωθούν έγκαιρα οι θέσεις του ΠΙΣ ως θεσμοθετημένου φορέα.

Στην περίπτωση που η ψήφιση των επίμαχων νομοσχεδίων προηγηθούν της Γενικής Συνέλευσης, τότε οι θέσεις που θα ψηφιστούν δεν θα έχουν άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα.

Σε αυτήν την περίπτωση ο ΠΙΣ θα έχει απεμπολήσει βασική του υποχρέωση και δικαίωμα, να λειτουργήσει ως πραγματικός σύμβουλος της πολιτείας, εκπροσωπώντας όλους τους ιατρούς της χώρας.

Μπροστά επομένως στις επερχόμενες εξελίξεις, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον ΠΙΣ, να ζητήσει άμεσα από τους Ιατρικούς Συλλόγους την σύγκλειση των θεσμοθετημένων τους οργάνων, προκειμένου να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις για τα επίκαιρα ζητήματα, στα πλαίσια της νομικά και ουσιαστικά προβλεπόμενης ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης.

 

Αρχική

Προφανώς ως συμβουλή προς την πολιτεία δεν μπορεί να νοείται η προσωπική άποψη του εκάστοτε Προέδρου του ΠΙΣ

Βασιάδης - ΠΙΣ

Προφανώς ως συμβουλή προς την πολιτεία δεν μπορεί να νοείται η προσωπική άποψη του εκάστοτε Προέδρου του ΠΙΣ για τα θέματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παράθεση των προσωπικών απόψεων ως θέσεων του ΠΙΣ, αποτελούν συμπεριφορά εξαπάτησης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 291 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: