Κατανομή κονδυλίων υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας προσωπικού Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια

YYKA-Ανθρώπινο Δυναμικού

 

 

 

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 356 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: