Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 η ισχύς