Πολλαπλό Μυέλωμα Archive

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος

Μια πειραματική θεραπεία (belantamab mafodotin) για το πολλαπλό μυέλωμα είχε σημαντικά αποτελέσματα σε ασθενείς

Διαθέσιμη και στην Ελλάδα θεραπεία συντήρησης για το πολλαπλό μυέλωμα

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ    
Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 469 access attempts in the last 7 days.