ΦΕΚ: Νόμος Υπ’αριθμ. 4498/16-11-2017 – Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Ν.4488/16-11-2017 Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 4498

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

 

Το πλήρες ΦΕΚ του νόμου:

 

 Ν.4488/16-11-2017 Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας  (PDF)

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 559 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: